پاییز 91 - مهندسی + عمران + آبادانی + توسعه
سفارش تبلیغ
1 2 3 4 5 >> >
*توجه *توجه برای مشاهده مطلب و یا دانلود فایل مورد نظر خود به پایین همین پست مراجعه گردد

برای طراحی پایه های پل ، کشتی ،هواپیما اولین گام تشخیص جریانی است که وسیله در آن کار میکند.

انواع جریان :

1-جریان دائم و جریان غیر دائم(steady-unsteady)

2-جریان تراکم پذیر وتراکم ناپذیر(compressible incompressible)

3-جریان یکنواخت وغیر یکنواخت(uniform flow-Non-uniform)

4-جریان آرام یا لایه ای ودرهم(Turbulent or frenzied and laminar)

5-جریان ایده آل وحقیقی(Ideal-Real)

6-جریان سه بعدی-دوبعدی-یک بعدی(One-dimensional-Three-dimensional-Two-dimensional)

7-جریان داخلی و خارجی (Internal and external)

8-جریان توسعه یافته وتوسعه نیافته(Development

9-جریان چرخشی و غیر چرخشی(Rotational*Non-rotating)

10-جریان تک فاز و چند فاز (simple phase-multi phase)


خلاصه ای از تعاریف:

1-جریان دائم و جریان غیر دائم:

اگر خواص و شاخص های جریان مانند سرعت فشار و دما و غیره در یک نقطه خاص نسبت به زمان ثابت باشند، جریان در آن نقطه دائم، در غیر این صورت جریان غیر دائم است. و نیز اگر در هر نقطه ای از جریان خواص و شاخص های جریان مانند سرعت ، فشار ، دما و غیره نسبت به زمان ثابت باشند آن جریان دائم است.

جریان دائم و غیر دائم را پایا و گذرا نیز میگویند.

برای مثال در شکل روبرو شیر ستاره ای به تدریج باز می شود و بعد از مدتی فلکه ثابت می شود در هنگام باز شدن شیر، جریان در هر مقطع غیر دائم و پس از ان دائم است.

توجه به این نکته مهم است که هر یک خاصیت های جریان میتواند از یک نقطه به نقطه دیگر متفاوت باشد ولی در هر نقطه(مقطع)با زمان تغییر نمی کند .


2-جریان یکنواخت وغیر یکنواخت(uniform flow-Non-uniform)

جریان یکنواخت در حالت کلی به جریانی گفته می شود که بردار سرعت در هر لحظه مشخص در تمام نقاط، در کلیه جهت ها، یکسان باشد.حال اگر بردار سرعت در لحظه ای معین از نقطه ای به نقطه دیگر در امتداد جهتی دلخواه تغییر کند، ان جریان غیر یکنواخت است.

S، (مسافتی در امتداد جهت دلخواه) از یک مبدا اختیاری است.

v سرعت در یک نقطه مشخص روی آن جهت است.

در آب انبار شکل بالا جریان در نقطه b در حین باز شدن و پس از ثابت شدن شیر فلکه به دلیل انحنای لوله غیر یکنواخت است ولی در نقطه a هنگام ثابت شدن شیر جریان غیر دائم و یکنواخت است !!!

جریان سیال در لوله مستقیم با سطح مقطع ثابت، یکنواخت است در حالی که اگر لوله خمیده و یا سطح مقطع ان متغییر باشد، جریان غیر یکنواخت است.

توجه به این نکته مهم است که در جریان غیر یکنواخت سرعت در هر امتداد دلخواهی متغییر است.

این تغییرات جدا از مقدار سرعت در اثر تغییر راستا و جهت ممکن است به وجود آید. بنا براین خطوط جریان دارای انحنا خواهند شد یااینکه به هم نزدیک میشوند

شکل های زیر به ترتیب از سمت راست به چپ نشان دهنده خط مسیر در یک لوله با(جریان یکنواخت) مانع دایره ای (یک نوع ماندریل) و بدون مانع(جریان یکنواخت) هستند:

3-جریان تراکم پذیر وتراکم ناپذیر(compressible incompressible):

جریانی  تراکم پذیر است که چگالی ان تابع مختصات بوده و از نقطه ای به نقطه ای دیگر تغییر کند.

جریانی تراکم نا پذیر است که چگالی آن تابع مختصات و زمان نباشد.وهمچنین اگر میدان سرعت را داشته باشیم ,دیورژانس آن صفر شود.

 و

مایعات عملا تراکم ناپذیر و گازها تراکم پذیر هستند.

ارنست ماخ این فرضیات را به صورت کمی بیان کرد:

اگر مقدار این رابطه از 0.01 بزرگتر یا مساوی باشد جریان تراکم پذیر است واگر مقدار این رابطه کوچکتر از 0.01 باشد جریان تراکم ناپذیر است.


عدد ماخ

نسبت سرعت شی در یک سیال به سرعت صوت در همان سیال است. عدد ماخ یک پارامتر بی‌بعد است که در آیرودینامیک جریان‌های تراکم‌پذیر دارای اهمیت زیادی است.


v سرعت جریان گاز. C سرعت صوت در محیط است.

رابطه سرعت انتشار صوت در یک سیال:

در این رابطه K مدول الاستیسیته حجمی یا ضریب بالک است و\rho چگالی سیال است.

با حذف C از رابطه بالا صورت نهایی رابطه ماخ به صورت زیر در میاید:

اگر Ma<0.1 \Leftarrow جریان تراکم ناپذیر

اگرMA>0.3 \Leftarrow جریان تراکم پذیر

سرعت صوت 300 متر بر ثانیه است و در ارتفاع بالا سرعت صوت کمتر می شود و در نتیجه خلبان های هوایما در آن ارتفاع سعی میکند سرعت هواپیما

را کمتر از سرعت صوت کند.

ماخ بزرگتر از 1 supersonic

ماخ کمتر از 1 subsonic


4-جریان آرام یا لایه ای ودرهم(Turbulent or frenzied and laminar):

در جریان آرام یا لایه ای ذرات سیال مسیر هایی منظم و همواری را طی میکنند به طوری که هر لایه به آرامی روی لایه مجاور سر میخورد. در این

جریان هر گونه گرایش به آشفتگی توسط نیروی اصطکاک مستهلک میشود.

در جریان آرام در وضعیتی که1- لزجت کم2-سرعت جریان زیاد3-طول مشخصه زیاد (مثلا قطر لوله) باشد،جریان پایداری خودش را حفظ نکرده و به

جریان آشفته تبدیل می شود در این جریان ذرات سیال به علت انرژی جنبشی بالا مسیر های نامنظمی را طی میکنند و با برخورد به یکدیگر سبب انتقال انرژی میشوند.

جریان لایه ای

نمای کلی لایه ی مرزی جریان لایه ای   

توجه کنید که حد لایه مرزی،خط جریان نیست.

تنش برشی در جریان لایه ای:

برای مثال اگر ما یک شیر اب را به اهستگی باز کنیم اینطور به نظر میرسد که جریان اب به صورت لایه لایه حرکت میکند، این یک جریان لایه ای است در صورتی که ما همین شیر بیشتر باز کنیم جریان اشفته میشود.

وجود گردابه در جریان درهم

ویزگی جریانهای اشفته:

1-4-وجود گردابه در سیال ها نشان دهنده اشفته بودن جریان است.

2-4-در جریان های اشفته اتلاف شدید انرزی جنبشی ومکانیکی وجود دارد.

3-4-از دیگر ویزگی های جریان های اشفته اختلاط شدید است مثلا اگر ما جوهر در داخل جریان اشفته بریزیم سریع حل میشود در صورتی که اگر همین جوهر را داخل جریان لایه ای بریزیم خیلی ارام حل میگردد.


4-4-وجود اغتشاش در جریان
اغتشاش در جریان اشفته

نمودار u-t برای جریان درهم:

نمودار u-t برای جریان لایه ای:

 

معیار کمی برای تشخیص این جریان استفاده از پارامتر بدون بعد آزبون رینولدز است.ایشان آزمایشی طراحی کردند و به مشخص کردن تفاوت های این دو جریان پرداختند. نتیجه کامل آن را در کتاب FUNDEMENTALS OF FLUID MECHANICS BY R.MUNSON-F.YOUNG-H.OKIISHI صفحه 459-460 ببینید.

جریان ارام در حالت یک بعدی از قانون لزجت نیوتن پیروی میکند.

در جریان آشفته سرعت و شتاب و سایر مشخصات سیال به صورت نوسانی تصادفی و نامنظم تغییر میکنند و هر کمیت را میتوان به صورت مجموع متوسط زمانی آن و یک مولفه نوسانی در نظر گرفت .

در جریان آشفته تنش های برشی ظاهر می شوند که به صورت روبرو تنش بیان میشود:

\eta را لزجت گردابی گویند و بر خلاف \mu فقط خاصیتی از سیال نمی باشد و

پرانتل دانشمند آلمانی نظریه طول اختلاط را برای محاسبه بیان کرد:

که {{L}_{m}} طول اختلاط است و میتوان آن را به عنوان متوسط فاصله ای که توده های سیال در فاصله دو برخورد متوالی از یکدیگر در اثر درهمی طی میکنند در نظر گرفت.


5-جریان ایده آل و حقیقی(Ideal-Real):

جریان ایده ال جریانی است که که غیر لزج بوده و سیال تراکم ناپذیر باشد و در غیر این صورت واقعی است.نکته مهم این است که دو شرط همزمان برقرار باشند.

باید به این نکته دقت کرد که سیال غیر لزج با جریان غیر لزج متفاوت است

سیال غیر لزج در ان \mu =0 است در حالی که جریان غیر لزج در ان تنش برشی صفر است.

مثلا در حرکت شتاب دار به مثابه جسم صلب، سیال لزج بود ولی چون جریان غیر لزج بود گرادیان سرعت و در نتیجه تنش برشی صفر شد.


6-جریان سه بعدی-دوبعدی-یک بعدی(One-dimensional-Three-dimensional-Two-dimensional):

مشخصات جریان مانند فشار و سرعت و... در حالت کلی تابعی از مختصات ذرات سیال و زمان هستند پس جریان در حالت کلی سه بعد است

اما در برخی مواقع مهندسین مکانیک برای ساده سازی در محاسبه از تغییرات ویژگی های جریان در یک یا دو راستا صرف نظر میکنند که این

ساده سازی سبب تغییرات قابل لمسی در جواب نخواهد شد.در این حالت جریان را به ترتیب دو و یک بعدی می نامند.

در جریان یک بعدی تغییرات در طول خط جریان وجود دارد و در امتداد عمود بر جهت اصلی جریان از تغییرات صرفنظر می کنیم. در این حالت

مشخصات در هر مقطع به صورت مقادیر متوسط بیان خواهند شد .در جریان یک بعدی مسیر حرکت ذرات سیال در صفحات موازی یکسان است.


مثال:جریانی با تابع میدان سرعت زیر چند بعدی است؟

که با توجه به صورت مسئله می فهمیم که جریان یک بعدی است.


7-جریان داخلی و خارجی (Internal and external)

به جریان آب درون لوله جریان داخلی میگویند جریان های داخلی جریان هایی هستند که در آن سیال توسط هندسه ای احاطه شده باشد و جریان

خارجی سیال خارج از جسم است و ابعاد ان نسبت به ابعاد جسم خیلی بزرگتر باشد مثل جریان اطراف پایه پل ویا دماغه موشک.


8-جریان توسعه یافته وتوسعه نیافته(Development

فرض کنید اب از یک لوله اهنی وارد یک لوله سیمانی شود اب داخل لوله اهنی دارای پروفیل سهموی است که سرعت در منتهی الیه لایه مرزی ان

صفر است. حال این جریان می خواهد وارد یک شرایط مرزی جدید با زبری بیشتر شود در نتیجه بروفیل سرعت در مرزها دچار تغییر خواهد شد که بعد

از طی یک طول مشخص این جریان به ثبات می رسد و از این مقطع به بعد لوله سیمانی شکل پروفیل سرعت خود را حفظ می کند.


9-جریان چرخشی و غیر چرخشی(Rotational*Non-rotating)

اگر ذرات سیال در قسمت هایی از جریان حول مراکز خود در امتداد خط جریان دوران نمایند و سرعت ها نیز زاویه داشته باشند به این جریان چرخشی گویند. و اگر سرعت زاویه ای ذرات صفر باشد جریان غیر چرخشی است.(وچنانچه جریانی سرعت زاویه ای کمی نیز داشته باشدآن را نیز غیر چرخشی می نامند) وهمچنین اگر میدان سرعت را داشته باشیم ,کرل آن صفر شود.

بردار سرعت زاویه ای برای میدان سرعت در مکان مشخصه به صورت روبرو قابل حساب است:

سوال:

چرا وقتی جریان غیر چرخشی باشد در معادله برنولی لزومی ندارد دو نقطه روی یک خط جریان باشند

شرط غیر چرخشی بودن جریان آن است که CURL میدان سرعت صفر باشد.


10-جریان میتواند تک فاز یا چند فاز باشد:

برای مثال ابی که درون لوله جریان دارد تک فاز است در صورتی که موجی از اب دریا که حرکت میکند یک جریان چند فاز است.

موج دریا جریانی چند فاز
چند نکته کاربردی

1-تغییرات سرعت با تغییرات فشار رابطه دارد مثلا در پدیده کاواتاسیون اگر سرعت زیاد شود فشار کم میشود وجوشش اتفاق می افتد.

اگر تغییرات سرعت باعث تغییر چگالی شود سیال تراکم ناپذیر است.


2-تمام تحلیل های ما بستگی به شرایط دارد.مثلا میدانید که هوا تراکم پذیراست ولی وقتی در کلاس را باز کنیم و معادله تغییرات فشار را بنویسیم خواهیم دید که تغییرات چگالی ناچیز است پس در این فرایند ما سیال تراکم ناپذیر داریم.

حالا به نظر شما در مساله حرکت ماشین،جریان سیال مساله تراکم پذیر است یا خیر؟

جریان سیال دائمی است یا غیر دائم؟

جواب قسمت دوم:برای ناظری که در خیابان ایستاده غیر دائم ولی برای راننده و سایر سرنشینان ماشین اگر شرایط جوی مساعد باشد جریان دائمی است.


3-کلیه تحلیل های مااز حرکت سیال به میدان سرعت بر میگردد. در کل تحلیل سینماتیکی بر مبنای کمیت هایی که دارای بعد طول و زمان هستند

صورت میگیرد.

پس حتما راهی وجود دارد که از طریق تشخیص میدان سرعت به تراکم پذیری یا دائمی بودن و یا سایر تعاریف بالا رسید.


4-در جریان دائم امتداد بردار سرعت در هر نقطه همیشه ثابت است و نسبت به زمان تغییر نمیکند بنابراین خطوط جریان بر خطوط مسیر منطبق هستند

به همین دلیل در مساله معروف توریچلی(نگاه کنید به مثال 1 قسمت برنولی همین درسنامه) که آب از روزنه مخزن تخلیه میشود.

اگر مخزن به اندازه کافی بزرگ باشد که سرعت پایین آمدن آب خیلی آرام باشد و جریان را دائم فرض کرده و میتوان بین هر دونقطه بین سطح خروج

آب و سطح بالای آب برنولی(معادله برنولی را باید بین دو نقطه روی یک لوله(خط)جریان نوشت ) نوشت

چرا که یک ذره باید از نقطه روی سطح بیرون اید در نتیجه خط مسیر داریم و از آنجا که جریان دائم است خط مسیر و جریان

بر هم منطبق هستند.


به روشنی پیداست که در جریان غیر دائم خط مسیر و جریان متفاوت هستند.

5-در جریان یکنواخت خطوط جریان موازی و مستقیم اند.

6- تعریف خطوط جریان و خط مسیر و خطوط نشان دهنده توزیع سرعت متفاوت است.

سوال: معادله سرعت یک جریان مستقیم با معادله مسیر آن چه ارتباطی دارد؟


سوال:ایا با داشتن خط جریان،میتوان میدان سرعت را یافت؟با داشتن تابع مسیر چطور؟


وبسایت تخصصی علوم محیطی و عمرانی ، بانک دانلود رایگان مقالات ، پایان نامه ، کتب ، فیلم و نرم افزارهای عمرانی و علوم محیطی .... برای بازگشت به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید...

اولین دیدگاه رو شما بگذارید

  

*توجه *توجه برای مشاهده مطلب و یا دانلود فایل مورد نظر خود به پایین همین پست مراجعه گردد

1-شماره شارژ(همراه اول یا ایرانسل) و لینک مقاله (یا نام مقاله)درخواستی رابه ایمیل زیر ارسال نمایید.

urpaperdownload@yahoo.com

2-حداکثر 1ساعت بعد مقاله را دریافت کنید.

 


وبسایت تخصصی علوم محیطی و عمرانی ، بانک دانلود رایگان مقالات ، پایان نامه ، کتب ، فیلم و نرم افزارهای عمرانی و علوم محیطی .... برای بازگشت به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید...

اولین دیدگاه رو شما بگذارید دانلود مقاله ژورنال ، دانلود مقاله isi ، دانلود مقالات ژورنال ، مقاله isi ، chatroom rafsanjan, rafsanjan chat ، چت روم پرناز, چت روم پشتو ، چت روم محشر, چت روم مختل, چت روم مرودشت, ، چت روم قم, چت روم لرها, چت روم متفاوت, ، چت روم, persian chat, اصفحان چت, اصفهان چت ، چت روم با کلاس, چت روم بابل, چت روم باحال ، چت روم با کلاس, چت روم بابل, چت روم باحال, چت روم بدون ثبت نام ، چت روم زاهدان, چت روم ساده, چت روم سالم, چت روم ستاره ، چت روم عاشقانه, چت روم عشق, چت روم عشقولانه, ، فروشگاه آنلاین ، فروش خودرو ، فروش لبتاب دسته دو ، فروش اسب ، چت روم کلوب ، چت روم آپارات ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقاله ، دانلود رایگان مقالات ژورنال ، دانلود رایگان مقالاتisi ، دانلود مقاله آی اس آی ، دریافت رایگان مقالات ژورنال ، دانلود رایگان از سایت های مختلف ، دانلود مقاله از تمامی سایت ها ، پارس آنلاین ، پارس خودرو ، جرس ، حافظون ، خبرگزاری فارس ، خبر آنلاین ، خرید شارژ همراه اول ، خبر ورزشی ، خاتمی ، همراه اول ، عاجل ، عکس خفن ، عکاظ ، عکس ، غخعفعلاث ، فال حافظ ، فرفش ، فال روزانه ، قیمت طلا ، قیمت خودرو ، ثبت نام وام ازدواج ، ثبت احوال ، صدای امریکا ، صوت الشیعة ، ضرب المثل ، کلمه ، کاندوم ، محمدعساف ، مترجم ، نرخ ارز ، نقشه تهران ، نکت ، ترجمة ، تابناک ، ترجمة قوقل ، العربیة ، الجزیرة ، آپلود عکس ، آهنگ جدید ، آپدیت نود32 ، لخخلمث ، لغت نامه دهخدا ، بانک ملت ، بازتاب ، یزد موزیک ، سبق ، سورة الکهف ، سازمان سنجش ، شاهد ، شارژهمراه اول ، وزارة التعلیم العالی ، وام ازدواج ، خبر ، اخبار ، gis ، راهنمای استفاده از دوربین نقشه برداری و ... ، مقالات پل سازی کتاب پل سازی ، اقلیم شناسی - هوا شناسی ، تونل سازه سازه فضا کار ، مقالات سازه خرپا دکل ، دفترچه محاسبات بتن دفترچه محاسبات فولاد ، کتاب فولاد مجلات فولاد مقالات فولاد ، مهندسی جوش بادبند کف ستون ، گچ چوب سنک و معدن متره و برآورد پروژه ، آموزش و نرم افزار Etabs آموزش و نرم افزار Sap ، آموزش و نرم افزار SAFE آموزش مربوط به CsiCol 2010 ، آموزش و نرم افزار Primavera معرفی کتابهای فنی مهندسی ( عمران - ن ، لینک سایت حقوقی... لینک وبلاگهای حقوقی... حقوق و فقه ، لینک سایت مهندسین عمران و معماری... لینک وبلاگ مهندسین عمران و م ، ینک سایت سازمانها و ادارات تخصصی عمران و ... لینک سایت مهندسین ع ، آموزش (79) پروژه (75) نقشه اتوکد (59) مقاله (54) نقشه (49) طراح& ، چت روم, persian chat, اصفحان چت, اصفهان چت, الی چت, ال ، اتاق چت رفسنجان, از اینجا بیا تو چتروم رفسنجان, ، دختر رفسنجانی, دوست دختر پسر رفسنجانی, دوستیاب ، فسنجان, رفسنجان چت, سایت رفسنجان, سایت چت ، اسم‌آباد رفسنجان چت, قلعه‌گنج چت, قوام‌آباد حمیدیه چ ، اهیجان چت, ماهان چت, محمدآباد ریگان چت, محمدآباد مسک ، بلاگ رفسنجان, پاتوق دختر پسرای رفسنجانی, پسر رفسنجان ، چت روم فارسی رفسنجان, چت فارسی, چتروم ایران ، طغرل جرد چت, کیسکان چت, گوغر (چشمه سبز) چت ، کبوترخان چت, کریم‌آباد چت, کشکوئیه چت, کوهبنان چت, ک ، چت-روم-صیغه-یابی/ ، صیغه-یابی ، چت روم یاهو مسنجر, چت فارسی, چتروم, گفت و گوی ، چت روم کلوب, چت روم کیش, چت روم گلستان, چت روم گوشی, ، چت روم گوشی, چت روم گیلان, چت روم یاسوج, ، سایت دوستیابی ، وبلاگ دوستیابی ، وبلاگ صیغه یابی ، بدو صیغه ، چت روم چیست, چت روم کرج, چت روم کردستان, ، چت روم پولدار ها, چت روم چالوس, چت روم چت روم اندورید ، چت روم پدیده, چت روم پر امکانات, چت روم پر سرعت, ، چت روم های فارسی, چت روم های یاهو, چت رو ، چت روم نینا, چت روم های ایرانی, چت روم ه ، چت روم نسیم, چت روم نوجوانان, چت روم نیمباز ، چت روم مکس پاتوق, چت روم میهن, چت روم ناز ، چت روم معروف, چت روم ملی, چت روم مهم, چت روم موبای ، چت روم مرکزی, چت روم مشاعره ، چت روم فلش, چت روم قزوین, چت روم قشم ، چت روم فارسی نگین, چت روم فارسی گوگل ، چت روم فارسی میهن, چت روم فارسی نغمه ، الی چت, الیا چت, الینا چت, انواع چت ، نواع چت روم فارسی ایرانی, ایلیا چت ، مامی چت روم ها, جامعه مجازی و چت روم فارسی ا&# ، خرید چت روم, سایت چت, سایت چت آنلاین ، سایت چت روم, سایت چت روم یک چت روم ، طراحی چت روم ارزان, ورود به چت روم ، پربازدیدترین چت روم, پیدا کردن دوست دختر, چت, ، چت روم 24 ساعته, چت روم ابادان, چت روم اباده, چت روم ارومی ، چت روم اصفهان, چت روم افغانی, چت روم اهواز ، چت روم ایرانسلی ها, چت روم ایلام, چت روم با وب ، چت روم بزرگسالان, چت روم بگو مگو, چت روم تاجیکستان ، چت روم تاجیکی, چت روم ترکی, چت روم جایگز ، چت روم جوانان, چت روم حرفه ای, چت روم خفن, چت روم خلوت ، چت روم خلیج فارس, چت روم خنده دار, چت روم خوب ، چت روم خودمونی, چت روم داغ, چت روم دختر پسرا ، چت روم دوست داشتنی, چت روم رویال, چت روم زابل, ، چت روم سعادتشهر, چت روم سنندج, چت روم صمیمی ، چت روم صوتی و تصویری فارسی, چت روم ص ، چت روم فارسی اف ام چت, چت روم فارسی الکسا ، چت روم فارسی اواز چت, چت روم فارسی اورداپ, ، چت روم فارسی باران, چت روم فارسی تهرانی ها ، چت روم فارسی دنیا, چت روم فارسی رز, چت روم فار ، چت روم فارسی سناتور ها, چت روم فارسی سناتورها, ، چت روم فارسی عسل, چت روم فارسی ققنوس, چت روم فارس ، , چت روم فارسی مکس پاتوق, چت روم فارسی میهن, چ ، چت روم فارسی گوگل, چت روم فلش, چت روم قزوین, چت روم ، فروشگاه اینترنتی ، چت روم تمامی شهرهای ایران ، فروش کلیه ، فروش ماشین دسته دو ، چت روم فارسی چت ایرانی اف ام چت چت رایگا ، گوگل فارسی ، گلشیفته فراهانی ، پرسپولیس ، پیک نت ، پیام تبریک ، پیام تبریک تولد ، جملات زیبا ، جریدة الریاض ، جملات زیبا عاشقانه ، خرید شارزایرانسل ، خبرگزاری مهر ، هاشمی رفسنجانی ، عکس دختر ایرانی ، غذاهای ایرانی ، فیس بوک ، قیمت دلار ، قیمت ارز ، ثبت نام در فیس بوک ، صرافی جلالی ، ضیعة ضایعة ، ضاحی خلفان ، کیهان ، نیازمندیهای همشهری ، نانسی عجرم ، تعبیر خواب ، تویتر ، الیوم السابع ، ایران خودرو ، آزاده نامداری ، لوتی ، بالاترین ، بانک ملی ، یاهو ، یوتیوب فارسی ، سایت کلمه ، شارژایرانسل ، ذکری، ذکری ، روحانی، روحانی ، زیباناوک ، زیبا ناوک ، خبر های داغ ، خبر سیاسی ، خبر داغ سیاسی ، مهندسی عمران راه و ساختمان ، مهندسی عمران ، مهندسی نقشه برداری ، تبلیغات - خرید و فروش محصولات مطمئن(عمرانی) تبلیغات ، سایت های مفید عمرانی سایت های ، پدافند غیر عامل کتابهای فنی مهندسی فارس& ، کتابهای فنی مهندسی لاتین هندبوک مهندس ، کتابهای غیر تخصصی دانلودهای متفرقه - فنی ، سمینارها کنفرانسها مقالات مقالات کوتاه و فنی ... مجل ، عکس و فیلم سد و سد سازی سد و سد سازی ، سد بتنی بناهای آبی - سازه های دریا ، سد خاکی آیین نامه سازه های هیدرولیک® ، شیروانی سد خاکی نرم افزار سازه های ه ، کتابهای سازه های آبی و دریایی سدهای متفرقه ، جزوه سد سازی نقشه برداری ، سوالات نقشه برداری(آزمون - امتحان...) کتابهای نقشه ب ، جزوات نقشه برداری نقشه برداری زیر زمین&# ، کاداستر - ثبت کارتوگرافی نقشه های توپوگرافی ، نقشه ها و راهنما نقشه همایش ها و مقالات نقشه برداری نرم اف ، جغرافیا مهندسی ترابری (حمل و نقل- ترافیک ...) ، مونو ریل - مترو آیین نامه های راه به همراه ... ، راه آهن راهسازی - روسازی ، نرم افزار راهسازی پروژه راهسازی ، تجهیزات راهسازی ماشین آلات - عمرانی ، آسفالت - قیر پل سازی ، نقشه پل اتوکد... نرم افزار پل سازی فیزیکال ژئو ، فیزیکال ژئودزی ژئودینامیک نجوم ، هوا فضا نرم افزارهای هوا فضا جی پی اس(GPS) - ژ ، جی آی اس(GIS) پردازش تصاویر - سنجش از راه دور ، فتوگرامتری پرواز - هوانوردی ، زمین شناسی - مهندسی معدن ، مکانیک سنگ خاک شناسی ، ژئوتکنیک - مکانیک خاک خاک و پی ، نرم افزارهای خاک و پی زهکشی ، کتاب خاک و پی مقالات خاک و پی ، گود برداری - حفاری... جزوه مکانیک خاک و پی آز ، نقشه سازه فضا کار سازه کابلی ، سازه های انفجاری - ارتعاشی - صدا سازه های ، پی و شمع در سازه مقاوم سازی و بهسازی ، المان محدود(خطی - غیر خطی) ، مقالات و سمینار المان محدود ، نرم افزارهای المان محدود کتاب المان محدود ، پروژه و پایان نامه اجزای محدود زلزله ، مقالات مهندسی زلزله نرم افزارهای مهندسی زلزله ، مهندسی زلزله کتابهای مهندسی زلزله ، میراگرها - جداساز لرزه ای شتابنگاشت ، پروژه مهندسی زلزله فیلم زلزله ، عکس از زلزله واژگونی ، ژئوفیزیک دینامیک سازه ، کتاب دینامیک سازه تحلیل ماتریسی ، نرم افزار برای مدل کردن سازه های دکل جراثقال - تاورگ ، آسانسور نیروگاه و برجهای خنک کننده ، مخازن مدیریت پروژه (الف) مدیریت پروژه (ب) ، کتاب مدیریت پروژه و ساخت مقالات مدیریت پ ، مدیریت پیمان و قراردادها دفترچه محاسبات ، بتن (الف) پروژه های بتن (الف) ، بتن (ب) پروژه های بتن (ب) ، دیوار برشی بتنی دیوار حایل ، تیر - ستون - سقف ( بتنی ) دال بتنی ، بتن پیش تنیده طرح اختلاط بتن ، بچینگ تکنولوژی بتن ، کتاب بتن مقالات بتن پایان نامه های بتن ، نرم افزارهای بتن شمع مقالات شمع ، نرم افزارهای شمع آرماتور عکس - بتن ، فولاد (الف) عکس - فولاد پروژه های فولاد (الف) ، فولاد (ب) پروژه های فولاد (ب) ، دیوار برشی فلزی تیر - ستون - سقف ( فلز&# ، پایان نامه های فولاد نرم افزارهای فولاد جدول ا ، تحلیل خط تاثیر بارگذاری باد - برف ، پله سقف و انواع آن دیوار و انواع آن سیمان ، برنامه زمان بندی کارهای عمومی ساختمان تاس® ، کتاب و مقالات تاسیسات مهندسی برق موضوعات برق ، مقاومت مصالح تنش - کرنش استاتیک و دینامیک ، هیدرولوژی هیدروگرافی - آبنگاری ناوبری ، هیدرولیک آز هیدرولیک نرم افزارهای ، مقالات هیدرولیک سیالات ، جزوات مکانیک سیالات و جامدات آب فاضلاب - محیط ، کتابهای آب و محیط زیست محاسبات عددی ، معادلات دیفرانسیل ریاضیات عالی مهن ، ریاضی(الف) ریاضی (ب) جزوه ریاض ، جزوه ریاضی(ب) کتاب (ریاضی ...) ، آموزش های دروس قبل از دانشگاه نرم افزارهای ریا ، امتحانات نهایی رشته ریاضی فیز® ، آموزش اتوکد AutoCad انسیس ( Ansys ، اشکال هندسی یا مقاطع مهندسی ارزش ، نمونه سازهای در فرمت اتوکد و... آموزش و نرم افزار Tekla St ، برش خمش پیچش قالب فلزی و چوبی (طراحی ... ، بحث های تخصصی عمرانی کاریابی نقشه ، آب بند (Water Stop) شاتکریت ، نرم افزار و آموزشی perform 3d آموزش و نرم افزار Flac - pla ، پمپ ها - آبرسانی و پمپاژ فرودگاه و مسایل مربوط به آن ، آموزش ABAQUS عمران روستایی ، آموزش و نرم افزار Surfer سیستم نوین - دیوار پ& ، آموزش نرم افزار opensees هوش مصنوعی ، آموزش و نرم افزار CATIA - Solidwork معرفی نرم افزار ، نظام مهندسی - نمایندگی و ... کرک نرم افزارها&# ، سازه های پیچ و مهره و اتصالات آن... ، نمونه رزومه های افراد مختلف فیلم های مستند ، دانلود های برگزیده سایت ایران سازه نمونه ، فایل صوتی تخصصی عمران اقتصاد مهندسی ، روش تحقیق خلاصه بخش اتصال دانلود موضوعات وبلاگ ، آموزشهای عمومی(کامپیوتر...) - هک و امنیت ، عکس دوستان عکسهای زیبای طبیعت ، فرمت اتوکد (13) کرک (13) ماشین آلات (12) درس ، نقشه معماری (15) دانلود کتاب (14) آموزش تصویری ، آموزش اکسل (ٍexcel) نرم افزارهای عمرانی1 نرم افزارها ، پاورپوینت عمرانی پاورپوینت غیر عمران ، سوله و نقشه های اجرایی دفترچه محاسبات فی ، شهرسازی نقشه های معماری پلان معماری و سازه ، آثار باستانی و معماری مجلات معماری نرم افزارها ، نمونه سوالات و جزوات معماری کتابهای معماری مقا ، فهرست بها گرافیک معماری ، چک لیستهای کنترلی و نظارتی رشته عمران لیست قیمت های ، راهنمای جامع جستجو قراردادها ... صورت وضعییت ، موزشهای فنی مهندسی لینکستان عمرانی ، برنامه نویسی آموزش برنامه نویسی با Matla ، اینترنت وبلاگ و همه چیز از وبلاگ آموزشهای عموم ، عکسهای متفرقه غیرعمرانی اخبار اخبار عمران® ، عکس دوستان عکسهای زیبای طبیعت عکسها® ، قرآن - کلمات قصار - حدیث حدیث سخنان حکیمانه ، زبان تخصصی عمران داستانها و سخنرانیهای غی ، موضوعات متفرقه... فال و تفریح سالم ادبیات... زبان ، نوشته های مدیر وبلاگ فونت (انواع فارسی و ...) ، لینکستان عمومی معرفی چهره های ارزشمند رش ، آثار باستانی و گردشگری کشورها سفرنامه کوتاه ای ، لینک وبلاگ معرفی استانها - شهرها و روستاهای ای ، لینک دانشگاه های آزاد ایران عمرانی معمار ، جزوه (207) پاورپوینت (195) نرم افزار (129) کتاب (113) مطال ، فیلم (45) فایل اکسل (45) وبلاگ مهندسی عمران را ، ساختمان (28) معرفی وبلاگ (26) سوالات (24) مجموعه مقالات (2 ، مجموعه سوالات (23) فایل اتوکد (22) دانلود نرم افزار (22) ن ، معماری (21) اتوکد (21) مقاومت مصالح (20) www (20) برنامه ن ، ETABS (19) تحت اکسل (19) مهندسی عمران (19) مقاله کوتاه (18 ، blogfa (17) دانشگاه تهران (17) کارشناسی ارشد (17) انی ، آموزشی (16) سازه (16) سمینار (16) متلب (16) مکان ، انیمیشن متلب (16) مکانیک خاک (15) com (15) نقش ، دانلود کتاب (14) آموزش تصویری (14) نمونه ، پاسخ تشریحی (14) سازه های فولادی (14) را ، پروژه فولاد (13) فرمت اتوکد (13) کرک (13) ماشین آلات (12) ، YarOnlineصدای سرزمین مادری ، صدای سرزمین مادری ، جملات طنز ایرانی ، جملات طنز ایرانی ، جوک فیسبوکی ، جوک ا&# ، جوک ایرانی ،

  

*توجه *توجه برای مشاهده مطلب و یا دانلود فایل مورد نظر خود به پایین همین پست مراجعه گردد

آژانس فضایی آمریکا ، ناسا،‌ سرانجام ماهواره NPP را پرتاب کرد. ماهواره ای که به درک بهتر اسرار و داینامیک‌هایی که آب و هوا و اقلیم زمین را تنظیم می‌کنند، کمک خواهد کرد.

ماموریت (NPOESS Preparatory Project (NPP یکی از ماموریت‌های ناسا است که به دانشمندان دنیا اطلاعات بسیار مهمی درباره وضعیت آب و هوایی زمین ارائه می کند.

این ماهواره عصر جمعه همراه با موشک «دلتا سه »از پایگاه "وندنبرگ" در کالیفرنیا پرتاب شد. NPP اولین ماموریت ناسا با این هدف نیست به طوریکه در حال حاضر ماهواره هایی که سیستم رصدگر زمین پروژه EOS (سیستم رصد زمین) را تشکیل می دهند امکان مطالعه دقیق درباره اقیانوسها، پوشش گیاهی، یخها، ابرها، خاک و اتمسفر زمین را فراهم می کنند.

در آینده قرار است شبکه جدیدی با عنوان JPSS (سیستم ماهواره ای اتصال قطبی) به شبکه ماهواره ای EOS ملحق شود.

براساس گزارش فاکس نیوز، این شبکه جدید آگاهی دانشمندان را درباره سیاره زمین تا حد قابل توجهی افزایش خواهد داد اما تا آن زمان، ماهواره NPP به عنوان یک پل رابط میان EOS فعلی و JPSS آینده فعالیت خواهد کرد.

ماهواره ای که روز جمعه پرتاب شد به خاطر برخورداری از فناوری‌ها و حسگرهای کلیدی آماده است تا نسل جدیدی از ماهواره هایی را بسازد که ناسا برای سازمان ملی اقیانوس شناسی و اتمسفرشناسی (NOAA) درحال توسعه آنها است.

NPP اولین ماهواره ای است که می تواند در سطح جهانی، اطلاعات مربوط به آب و هوا را در کوتاه مدت و بلند جمع آوری و رصد کند.

از دیگر اهداف این ماموریت می توان به کنترل وضعیت سلامت لایه ازون (با اندازه گیری روزانه)، رصد بلایای طبیعی (آتش سوزی‌ها، فوران‌های آتشفشانی، توفان‌ها، خشکسالی، سیل و بارش‌های طولانی برف)، پیش بینی وضعیت هوا، رصد یخ‌ها و رصد آلودگی‌های جوی (حضور ذرات گرد و غبار، دی اکسید گوگرد و نیتروژن) اشاره کرد.

منبع:مهر


وبسایت تخصصی علوم محیطی و عمرانی ، بانک دانلود رایگان مقالات ، پایان نامه ، کتب ، فیلم و نرم افزارهای عمرانی و علوم محیطی .... برای بازگشت به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید...

اولین دیدگاه رو شما بگذارید

  

*توجه *توجه برای مشاهده مطلب و یا دانلود فایل مورد نظر خود به پایین همین پست مراجعه گردد

تحقیقات تازه نشان می‌دهند توفان‌های دریایی و گرمسیری می‌توانند زمینه را برای وقوع بلایای طبیعی دیگر آماده کنند. پژوهشی که توسط شیمون دووینسکی، استادیار دانشکده علوم جوی و دریایی دانشگاه میامی و دانشگاه بین‌المللی فلوریدا انجام شده ارتباط معنی‌داری را میان توفان‌های گرمسیری و زلزله‌های ویرانگری که سال گذشته در هاییتی و تایوان رخ داده‌اند، نشان می‌دهد.

دووینسکی می‌گوید: «هر پدیده‌ای که به بارش‌های شدید منجر شود، می‌تواند وقوع زلزله را تسهیل کند. باران شدید لایه‌های سطحی خاک را از بین می‌برد و باعث فرسایش شدید می‌شود. در نتیجه فشار کمتری روی گسل‌ها و مناطق شکست وارد خواهد شد و این مناطق برای تخلیه انرژی که درون زمین ذخیره شده آمادگی بیشتری خواهند داشت».

 

 

 

دووینسکی و همکارانش در دانشگاه فلوریدا با تحلیل داده‌های زلزله‌های بزرگ هاییتی و تایوان و مقایسه آنها با تعدادی از زلزله‌های مخربی که طی چهار سال گذشته و پس از توفان‌های گرمسیری پربارش رخ داده‌اند، موفق شده‌اند شباهت‌هایی را میان این زمین‌لرزه‌ها کشف کنند.

جالب است بدانید این داده‌ها در مورد زلزله‌های ویرانگری که طی 50 سال گذشته رخ داده‌اند نیز صدق می‌کند. به عنوان مثال زلزله‌های 6.2 ریشتری تایوان در سال 2009 / 1388 و 6.4 ریشتری آن در سال 2010 / 1389 پس از توفان موراکوت رخ داده‌اند و پس از توفان هرب در 1996 / 1375، زلزله‌ای 6.2 ریشتری در سال 1998 / 1377 و زلزله‌ای به بزرگی 7.6 ریشتر در سال 1999 / 1378 رخ داده است. توفان فلاسی در سال 1969 / 134 با زلزله‌ای 6.2 ریشتری در سال 1972 / 1351 همراه بوده و زلزله ویرانگر هاییتی با قدرت 7 ریشتر در حالی به وقوع پیوسته که تنها یک سال و نیم از گذر دو تندباد و دو توفان گرمسیری با بارش فراوان در فاصله کمتر از یک ماه از این منطقه می‌گذشته است.

به گفته این محققان تنها توفان‌های همراه با باران شدید و توفان‌های گرمسیری می‌توانند شانس وقوع زلزله را آن هم بر روی گسل‌های متمایل - گسل‌هایی که همسطح نیستند و یکی از سطوح آنها از دیگری بالاتر واقع شده - افزایش دهند.

تحقیق مشابهی که در سال 2009 / 1388 در نشریه علمی نیچر منتشر شده، ارتباط معنی‌داری میان توفان‌های دریایی در تایوان و رخ دادن لرزش‌های آهسته – زمین‌لرزه‌هایی که به تخلیه انرژی زمین طی ساعت‌ها یا روزها منجر شده‌اند و در آنها از تخریب خبری نیست - اثبات کرده است.

هر دو تحقیق مذکور به تئوری در زمین‌شناسی مرتبط می‌شوند که برای اولین‌بار در سال 1987 / 1366 مطرح شده و از ارتباط مستقیم میان میزان بارش‌های منطقه‌ای با فعالیت‌های ارتعاشی زمین صحبت می‌کند. محققان دانشگاه میامی و دانشگاه بین‌المللی فلوریدا به زودی ارتباط میان توفان‌های دریایی با زلزله را در مناطقی مانند فیلیپین و ژاپن بررسی خواهند کرد. شاید در نتیجه این تلاش‌ها روش‌هایی مطمئن برای نظارت بر زمین‌لرزه‌ها و پیش‌بینی زلزله‌های آتی ایجاد شود.


وبسایت تخصصی علوم محیطی و عمرانی ، بانک دانلود رایگان مقالات ، پایان نامه ، کتب ، فیلم و نرم افزارهای عمرانی و علوم محیطی .... برای بازگشت به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید...

اولین دیدگاه رو شما بگذارید

  

*توجه *توجه برای مشاهده مطلب و یا دانلود فایل مورد نظر خود به پایین همین پست مراجعه گردد

همشهری آنلاین: رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر اقیانوس‌ها نباشند دمای زمین به بیش از 60 درجه افزایش می‌یابد که دراین صورت حیات در کره زمین غیر ممکن می‌شود

به گزارش ایرنا ، محمد مهدی طهرانچی، در نخستین همایش ملی اقیانوس شناسی گفت: آب به اشکال مختلف همچون رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها، دریاها، یخچال‌ها در طبیعت وجود دارد که دائم از شکلی به شکل دیگر در تغییر است و همین روند حیات را میسر می‌سازد.

وی اظهار داشت: 67 درصد مساحت کره زمین را اقیانوس‌ها تشکیل می‌دهند که 78 درصد بارش روی اقیانوس‌ها انجام می‌شود و این منبع آبی منابع آب شیرین را به وجود می‌آورد.

وی ادامه داد: ایران کشوری است که مرزهای آبی زیادی دارد ،بنابراین باید جایگاه دریا و اقیانوس‌ها جزو اولویت‌های دستگاه‌های مرتبط با موضوع باشد که اگر با نگاه علم و فناوری به آن پرداخته شود بدون شک موفق خواهیم بود.

رییس دانشگاه شهید بهشتی اظهارداشت: در کشور ما متاسفانه فقط دو دانشگاه به صورت تخصصی در زمینه دریا فعالیت می‌کنند و تنوع رشته‌ها نیز بسیار محدود است که باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم با حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شورای عالی تحقیقات و فناوری ( عتف ) گام‌های موثری در این راه برداریم.


وبسایت تخصصی علوم محیطی و عمرانی ، بانک دانلود رایگان مقالات ، پایان نامه ، کتب ، فیلم و نرم افزارهای عمرانی و علوم محیطی .... برای بازگشت به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید...

اولین دیدگاه رو شما بگذارید

  

مشخصات مدیر وبسایت

مهندسی علوم محیطی و عمرانی [108]

وب سایت علوم محیطی و بانک دانلود رایگان مقالات علوم محیطی وعمرانی ، مهندسی عمران ، محیط زیست ، بهداشت محیط ، شهر سازی ، علوم جغرافیا ، آب و هواشناسی ، معماری ، زمین شناسی ، کشاورزی ، منابع طبیعی ، معدن ...
به دلیل حجم زیاد مطالب از جستجو استفاده کنید
Google

جستجو دراین وبلاگ
در تمامی اینترنت

کلمات کلیدی وبسایت

د ، د ، س ، د ، س ، م ، & ، & ، & ، & ، & ، م ، س ، س ، س ، س ، س ، س ، س ، س ، د ، د ، د ، ج ، ج ، ا ، ب ، ب ، ب ، ب ، س ، د ، د ، د ، ع ، ع ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، ه ، و ، م ، م ، ر ، ب ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، ت ، د ، د ، د ، د ، د ، خ ، آ ، م ، م ، م ، ل ، ل ، ل ، ل ، ق ، ق ، گ ، ع ، ع ، ع ، ص ، ض ، ع ، غ ، ف ، ف ، ف ، ف ، ف ، ف ، ف ، ف ، ر ، د ، د ، س ، س ، س ، س ، س ، ش ، ش ، ص ، ص ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، ن ، ه ، ن ، ن ، ی ، ی ، ک ، ک ، ک ، Y ، آ ، آ ، c ، b ، E ، g ، آ ، آ ، آ ، آ ، ا ، ا ، ا ، ا ، ب ، آ ، ب ، پ ، پ ، پ ، پ ، ت ، خ ، خ ، خ ، چ ، ح ، چ ، خ ، خ ، د ، د ، د ، ت ، ث ، ج ، ج ، ت ، ت ، ث ، ج ، ج ، ج ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، ج ، ج ، ت ، ج ، ج ، ج ، ج ، ج ، ج ، ج ، ث ، ت ، ت ، ت ، ت ، ت ، ت ، د ، خ ، خ ، د ، د ، د ، د ، د ، د ، د ، د ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، خ ، پ ، پ ، پ ، پ ، پ ، پ ، پ ، ب ، پ ، پ ، ب ، پ ، پ ، پ ، پ ، پ ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، آ ، ا ، ا ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، & ، & ، , ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، م ، ک ، ک ، ک ، ک ، ک ، ک ،
ویرایش